Regulamin forum w serwisach internetowych BEESFUND S.A.

 

 

§1

BEESFUND S.A. zwana dalej Administratorem, udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w Forach Internetowych w serwisach www.beesfund.com, facebook beesfund.com i www.odpalprojekt.pl, facebook odpalprojekt.pl, a także na blogu www.beesfund.com zwanych dalej Forami, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.

§2

Dostęp do Forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego umieścić wpis na Forum, zwani dalej Uczestnikami Forum.

§3

Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników na łamach Forum.

§4

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.

§5

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).

§6

Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych.

§7

Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w par. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia par. 4, 5 i 6 regulaminu. Administrator może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Uczestników Forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§8

Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

§9

Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum z treści prowadzonych przez siebie serwisów bez podawania przyczyn takiego działania.

§10

Uczestnicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych podmiotach Administratora.

§11

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.